Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 23 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

Nyugdíj szempontjából haláleset az eltűnés is

A hozzátartozói nyugellátásra (ilyen az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj és a balesetei hozzátartozói nyugdíj) jogosultság szempontjából halálesetnek számít az eltűnés is, ha azt bíróság jogerősen megállapította.

Erről a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában hozott 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet 11. §-a rendelkezik „Eltűntnek nyilvánítás” címszó alatt. Ezek szerint társadalombiztosítási jogszabályon alapuló olyan kérelem tárgyában, amely arra irányul, hogy a bíróság a biztosítottat eltűntnek nyilvánítsa, az a bíróság jár el, amelynek területén az eltűnt utolsó belföldi lakóhely, vagy – lakóhely hiányában – utolsó belföldi tartózkodási helye volt.

Az eljárás során a bíróság az érdekelteket meghallgatja, s ha a kérelmet nem tartja azonnal teljesíthetőnek, hirdetményt bocsát ki, amelyben felhívja az eltűntet, valamint mindazokat, akik hollétéről tudnak, hogy az eltűnésre, illetőleg az eltűnt hollétére vonatkozó adatokat a bíróságnak jelentsék be.
A hirdetményt harminc napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára, továbbá az illetékesség szempontjából irányadó települési önkormányzat hirdetőtáblájára. Hírlapi közzétételnek és ügygondnok kirendelésének helye nincs, a bíróság azonban az eltűnt holléte felől hivatalból is tudakozódik, ha a rendelkezésre álló adatok alapján ettől eredmény várható.

A bíróság az eltűnés tárgyában a hirdetménynek a bírósági hirdetőtáblán való kifüggesztésétől számított hatvan nap elteltével végzéssel határoz. Az eltűnést megállapító végzést a bíróság bármelyik érdekelt kérelmére – a szükséghez képest a többi érdekeltek meghallgatása után – hatályon kívül helyezi, ha kitűnik, hogy az eltűnt él.

A rendelkezés kizárólag a társadalombiztosítási hozzátartozói nyugellátás (özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, és a baleseti hozzátartozói nyugdíjak) megállapíthatósága érdekében született.

A holttá nyilvánításig – amelyre egyébként az eltűnéstől számított öt év múlva kerülhet sor – újabb házasságot kötni, örökölni stb. nem lehet.

A hozzátartozói nyugellátásra való jogosultság megállapítása során eltűntnek nyilvánítás esetén az eltűnés, holtnak nyilvánítás esetén a halál jogerős bírósági végzésben meghatározott időpontját kell a halál időpontjának tekinteni. Eltűntnek vagy holtnak nyilvánítás esetén a hozzátartozói nyugellátás iránti igény a 64. § (2) bekezdésében meghatározott időpontot megelőző időre is érvényesíthető, ha a kérelmet a jogszerzőt eltűntnek vagy holtnak nyilvánító végzés jogerőre emelkedését követő hat hónapon belül nyújtják be.

Az általános szabály szerint az igényt visszamenőleg legfeljebb hat hónapra lehet érvényesíteni, az ellátást a jogosultsági feltételek fennállása esetén legkorábban az igénybejelentés időpontját megelőző hatodik hónap első napjától lehet megállapítani.

dr. Futó Gábor (2023-05-03)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben