Társadalombiztosítási és Bérszámfejtési Módszertani Szemle

Ez a tartalom 1454 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

« Vissza

A csoportos létszámcsökkentés szabályai

A koronavírus terjedése következtében kialakult helyzet számos vállalkozást hozott nehéz helyzetbe. Sajnos lesznek olyan vállalkozások, amelyeknél elkerülhetetlen lesz a munkavállalói létszám csökkentése. Amennyiben a létszámcsökkentés megfelel a Munka Törvénykönyve szerinti feltételeknek, akkor a létszámcsökkentés munkajogilag csoportos létszámcsökkentésnek minősül.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályokról a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 71-76. §-ai rendelkeznek.

A csoportos létszámcsökkentés meghatározása

A csoportos létszámcsökkentés fogalma egy minőségi és egy mennyiségi ismérv együttes alkalmazásával határozható meg.

A minőségi ismérv a létszámleépítés okát határozza meg, mely szempontból kizárólag a munkáltató által kezdeményezett, a munkáltató működésével összefüggésben álló létszámcsökkentés vehető figyelembe. Ebből következik, hogy annak a munkaviszonynak a megszüntetése minősülhet csoportos létszámcsökkentésnek, amelyet a munkáltató nem a munkavállaló személyében rejlő ok miatt foganatosít.

A csoportos létszámcsökkentéssel érintett létszám megállapításánál ennek megfelelően figyelmen kívül kell hagyni azokat a munkavállalókat, akiknek a munkaviszonyát a munkáltató nem a működésével összefüggő okból, hanem a munkavállaló képességeivel, illetve a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával kapcsolatos okból kívánja megszüntetni, továbbá a munkaviszonya a határozott idő lejártával szűnik meg.

A munkavállalók által kezdeményezett munkaviszony megszüntetések még akkor sem tartoznak a csoportos létszámcsökkentés fogalmába, ha azokra a munkáltatónak felróható ok miatt kerül sor.

A mennyiségi ismérv vonatkozásában a szabályozás a létszámcsökkentésben érintett munkavállalók számát és a munkaviszony megszüntetések időtartamát együttesen veszi figyelembe. Nevezetesen, a csoportos létszámcsökkentés megállapítása a munkáltató által foglalkoztatott munkavállalóknak a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma, valamint a munkáltató működésével összefüggő ok miatt – 30 napos időszakon belül – létszámleépítésre tervezett munkavállalói létszám figyelembevételével történik.

Az Mt. rendelkezése alapján csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző félévre számított átlagos statisztikai létszám szerint
a)    20-nál több és 100-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 10 munkavállaló,
b)    100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók 10 százaléka,
c)    300 vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább 30 munkavállaló
munkaviszonyát kívánja 30 napos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni.

Tekintettel arra, hogy a jogalkotó az érintett munkavállalók létszámát a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszámhoz rendeli viszonyítani, felmerül az a kérdés, hogy mi a teendő egy olyan munkáltató esetében, ahol hiányzik ez a viszonyítási időszak, mert fél évnél rövidebb időn belül alakult. Ilyen esetekben az Mt. szerint az átlagos statisztikai létszámot arra az időszakra vonatkozóan kell megállapítani, amióta a munkáltató e minőségében létezik.

Több telephely esetén a feltételek fennállását telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy ugyanazon megyében (fővárosban) található telephelyek esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. Tehát egy megye (a főváros) területén több telephellyel rendelkező munkáltató esetén az elküldésre kerülő munkavállalók létszámát együtt kell figyelembe venni. A munkavállalót azon a telephelyen kell figyelembe venni, ahol a csoportos létszámcsökkentésről szóló döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint munkát végez.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok alkalmazása során nem csak a felmondással történt jogviszony megszüntetéseket kell figyelembe venni, hanem minden olyan munkaviszony megszüntetést, amelyre a munkáltató működésével összefüggő ok miatt került sor. Ha ez az ok összefügg a munkáltató működésével, az adott jogviszony megszüntetését a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó jogszabályok alkalmazása szempontjából figyelembe kell venni.

A munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni – ellenkező bizonyításig – a felmondást, ha az Mt. alapján nem kell indokolni. Ennek értelmében tehát, ha a munkáltató felmondással indokolás nélkül szünteti meg a nyugdíjas vagy a vezető állású munkavállaló munkaviszonyát, a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók létszámához ezt hozzá kell számítani. Ha indokolási kötelezettség hiányában a munkáltató e felmondásokat megindokolja, a csoportos létszámcsökkentéssel érintett munkavállalói körbe e munkavállalók nem tartoznak bele.

Szintén a munkáltató működésével összefüggő okra alapított megszüntetésnek kell tekinteni ellenkező bizonyításig, ha a munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt azonnali hatályú felmondással indokolás nélkül szünteti meg.

A munkáltató által kezdeményezett közös megegyezést szintén figyelembe kell venni a csoportos létszámcsökkentés kapcsán.

Csoportos létszámcsökkentés tervezési szakasza

A munkáltató a csoportos létszámcsökkentés végrehajtását megelőzően köteles az üzemi tanáccsal tárgyalni.

A munkáltató a tárgyalás megkezdését megelőzően legalább hét nappal köteles a létszámcsökkentési szándékáról (azaz nem a döntésről) az üzemi tanácsot írásban tájékoztatni a törvényben előírt adatokról.

A munkáltató köteles írásban értesíteni az állami foglalkoztatási szervet a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint az előzőekben felsorolt adatokról és körülményről. Az írásbeli értesítés másolatát az üzemi tanácsnak át kell adni.

A csoportos létszámcsökkentésről szóló tárgyalás csak és kizárólag az üzemi tanács tájékoztatását követő 7 nap elteltével kezdhető meg.

A munkáltató köteles a tárgyalást a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő 15 napig folytatni.

A tárgyalásnak ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés elkerülésének lehetséges módjára, eszközére, elveire, a következményeinek enyhítését célzó eszközökre, továbbá az érintett munkavállalók számának csökkentésére.

A tárgyalás során kötött megállapodást írásba kell foglalni, és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.

Érdemes megemlíteni, hogy a korábban hatályos Munka Törvénykönyve úgy rendelkezett, hogy üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal kellett a konzultációt kezdeményezni, és ezzel a bizottsággal kellett az előzetes tárgyalásokat lefolytatni.

A jelenleg hatályos Mt. kizárólag az üzemi tanácsot nevesíti, így amennyiben a munkáltatónál nem működik üzemi tanács, akkor nincs a munkáltatónak előzetes tárgyalási kötelezettsége. Ennek ellenére a létszámcsökkentésről szóló szándékot be kell jelenteni az állami foglalkoztatási szervnek.

Csoportos létszámcsökkentés döntési szakasza

Amennyiben a munkáltató az üzemi tanáccsal folytatott tárgyalást követően a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról dönt, akkor erről a döntéséről írásban tájékoztatnia kell az állami foglalkoztatási szervet, melynek legalább 30 nappal a felmondás, illetve a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően kell megtörténnie.

A csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról szóló döntésben meg kell határozni:
–    az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban,
–    a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját vagy végrehajtásának időbeni ütemezését.

A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harminc napos időszakok alapján kell meghatározni. Ebből a szempontból a munkáltató döntésében meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni.

Ezzel kapcsolatban az Mt. rögzíti, hogy a munkavállalók létszámát együttesen kell figyelembe venni, ha a munkáltató az utolsó munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől vagy megállapodás kötésétől számított harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl vagy megállapodást köt.

Az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatása során a munkáltató köteles közölni a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók azonosító adatait, munkakörét, valamint szakképzettségét.

A munkáltatónak a csoportos létszámcsökkentésről hozott döntéséről – az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatásán túlmenően – írásban tájékoztatnia kell a létszámleépítésben érintett munkavállalókat is. Ennek a tájékoztatásnak is legalább 30 nappal a felmondás, illetve a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondás közlését megelőzően kell megtörténnie.

Ez egyben azt is jelenti, hogy a felmondás, illetve a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondás a munkavállalók írásbeli tájékoztatását követő 30 nap elteltét követően közölhető. E szabály megszegésével közölt felmondás jogellenes.

Érdemes megemlíteni, hogy az Mt. csoportos létszámcsökkentés esetén kizárólag akkor állapítja meg a felmondás jogellenességét, ha a munkáltató a felmondását, illetve a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondását a munkavállaló írásbeli tájékoztatását követő 30 napon belül közli. Amennyiben a munkáltató az üzemi tanács irányában fennálló kötelezettségeit, illetve az állami foglalkoztatási szerv irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét szegi meg, az nem eredményezi a felmondások jogellenességét.

A munkavállalók tájékoztatásáról készült dokumentum másolatát meg kell küldeni az üzemi tanácsnak és az állami foglalkoztatási szervnek.

A csoportos létszámcsökkentés utolsó lépéseként a munkáltató közli a munkavállalókkal a felmondást, illetve a határozott idejű munkaviszony megszüntetésére irányuló azonnali hatályú felmondást.

Érdemes megemlíteni továbbá azt is, hogy a felmondási védelem csoportos létszámcsökkentés esetén is megilleti a munkavállalót. Csoportos létszámcsökkentés esetén a védelem alkalmazása szempontjából az az időpont irányadó, amikor a munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót tájékoztatja.

A csoportos létszámcsökkentés lépései

1.    Az üzemi tanács írásbeli tájékoztatása a létszámcsökkentési szándékról
2.    Az állami foglalkoztatási szerv írásbeli tájékoztatása a létszámcsökkentési szándékról
3.    Az állami foglalkoztatási szerv tájékoztatását igazoló dokumentum átadása az üzemi tanácsnak
4.    Tárgyalás megkezdése az üzemi tanáccsal legkorábban a tájékoztatást követő 7 nap elteltével (a tárgyalást a megállapodás megkötéséig, ennek hiányában legalább a tárgyalás megkezdését követő 15 napig kell folytatni)
5.    Az üzemi tanáccsal folytatott tárgyalás lezárása lehetőség szerint megállapodással
6.    Az üzemi tanáccsal kötött megállapodás írásba foglalása
7.    Az üzemi tanáccsal kötött megállapodás megküldése az állami foglalkoztatási szervnek
8.    Munkáltatói döntés a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról
9.    Az állami foglalkoztatási szerv írásbeli tájékoztatása a csoportos létszámcsökkentés végrehajtására vonatkozó döntésről
10.    Az érintett munkavállaló írásbeli tájékoztatása a csoportos létszámcsökkentés végrehajtására vonatkozó döntésről és az érintettségről
11.    A munkavállalók tájékoztatását igazoló dokumentum megküldése az állami foglalkoztatási szervnek
12.    A munkavállalók tájékoztatását igazoló dokumentum megküldése az üzemi tanácsnak
13.    A felmondó nyilatkozat közlése a munkavállalókkal legalább 30 nappal a munkavállalók írásbeli tájékoztatását követően
14.    Munkaviszony megszüntetése

ESTAT rendszer

Az ESTAT rendszer a csoportos létszámcsökkentések elektronikus bejelentését támogató rendszer, ami a csoportos létszámcsökkentések bejelentéseinek rögzítését, feldolgozását, lekérdezését és statisztikai kimutatások elkészítését támogatja. A rendszer egyik célja, hogy lehetővé tegye a csoportos létszámcsökkentések elektronikus bejelentését, és ezzel a munkáltatók kötelezettségének gyors, egyszerű teljesíthetőségét.

dr. Németh Ildikó
jogász és adótanácsadó

Lezárva: 2020. május 25.

 

Adópraxis (2020-06-02)
Szeretnék ilyen híreket kapni a jövőben